Boston Globe Sunday Magazine

May 16 2010

By James Sullivan

Portrait by Wendy Maeda